خانه / موقعیت جغرافیایی سروآباد

موقعیت جغرافیایی سروآباد

مساحت:
شهرستان سروآباد  حدود۱۰۰۲ کیلومترمربع مساحت داردودرغرب استان کردستان واقع شده است .ازطرف غرب به  کشورعراق وشمال وشمال غربی به شهرستان مریوان وشمال وشمال شرقی به شهرستان کلاترزان وجنوب وجنوب غربی به پاوه وجنوب شرقی به شهرستان کامیاران محدودمی شود.شهرستان سروآباد  حدودبیست کیلو متر مرز مشترک باکشورعراق دارد.
مساحت  مراتع وجنگل:
مساحت مراتع وجنگلهای این شهرستان درحدود۹۰ هزارکیلومتراست.مساحت زمینهای زراعی ۵۷۹۲هکتارواراضی باغ ۲۳۳۸هکتارواراضی آیش سالانه ۵۸۹۰ هکتارمی باشد.حداقل دمای هوا۵/۲۳درجه وحداکثردما۴۱۴درجه سانتیگراد است.
رودخانه های شهرستان سروآباد :
ازبه هم پیوستن دورودخانه شویشه وکلاترزان درنزدیکی نگل،رودنگل تشکیل می شود.این رودپس ازعبورازنیاباد،کرآبادورزاب درنزدیکی دوآب تفلی به رودخانه گردلان  ملحق می شود. این رودخانه درآخردرمحل دوآب هجیج به ژاورودمی پیوندد و سرانجام به سیروان ملحق وسیروان به دیاله ودیاله به دجله واردمی شود.رودنگل تا دو آب تفلی به نام چشمه شایان معروف است ورودنگل ازدورودبه رودخانه دورود مشهوراست.رودسیروان ازاجتماع رودهای گاوه رود،ژاوه رود، گردلان ، نگل، کلاترزان، چاولکان وریخلان ورزاب و… تشکیل شده است.
آب وهوای سروآباد :
وجودکوههای اورامانات وشاهوباعث تجمع رطوبت فروان درشهرستان شده ودر نتیجه، جنگلی شدن آن رافراهم کرده است.ازطرف دیگر،درشش ماه ازسال یعنی آبان ،آذر، دی،بهمن،اسفندو فروردین دارای شرلیط اقلیمی سردومرطوب وچهارماه دیگرسال (خرداد،تیر،مردادوشهریور) شرایط نسبتاً بیابانی یاگرموخشک ودوماه ازسال یعنی اردیبهشت ومهردارای شرایط نیم خشک است.
بارندگی:
این شهرستان درفصل پائیزوزمستان تحت تأثیرجریانهای دریای مدیترانه قرارمی گیرد. این جریانهارطوبت فراوان همراه داشته وبواسطه برخوردباارتفاعات ناحیه باعث بارندگی زیادی می شود.نتیجه آن ، جنگلی شدن کوههای شهرستان است.  نزولات آسمانی درزمستان بیشتربه صورت برف است ومدتهاسراسرشهرستان راپوشش سفیدی ازبرف می پوشاند.بانزول بارانهای بهاری وبالارفتن درجه حرارت به سرعت قسمت اعظم آن آب شده وفقط درمناطقمرتفع تااواخربهارمی تواندمقاومت کند.
توده های هوا:
دراین شهرستان توده های هوای مدیترانه ائی مؤثرند.این توده دارای رطوبت زیادی می باشدکه دراثرصعودبرروی کوههای اطراف،باعث بارندگی زیادی می شود.این توده ها معمولاًباسیستم های کم فشارهمراه بوده ودرفصل زمستان وبهاروپائیزبیشترازتابستان شهرستان راتحت تأثیرقرارمی دهد.اصولاً همین توده های هواست که اثربارندگی غرب رابه وجودمی آورد. به طورکلی بایدگفت که هرچه ازسمت شرق به غرب حرکت کنیم برمیزان رطوبت هواافزوده میشود.زیراابرهای مدیترانه ای دربرخوردبانخستین کوههای سلسله جبال زاگرس  بیشترین رطوبت خودرارها می کنند. وجودجنگلهای طبیعی دراین شهرستان معلول همین امراست.
منابع آب :
آب های سطحی :
باتوجه به میزان بارندگی شهرستان هرساله مقادیرعظیمی از آب رودخانه های شهرستان بدون استفاده به خارج ازکشورسرازیرمی شود. آبهای هرزکه سالیانه چندمیلیون مترمکعب رامی توان پیش بینی کردودر صورت کنترل وبهره برداری ازاین نعمت درشهرستان باعث افزایش محصولات خواهدشد. میزان بارندگی دربهار وپائیز بارش برف درزمستان وذوب تدریجی برفها منابع آبی زیرزمینی راغنی ساخته وبه صورت چشمه هادردره هاروان می گردد.
این جریانات دارای ویژگی های زیرمی باشند.
۱- بوجودآوردن دره های نسبتاً عمیق درطی مسیرخود به طوری که آب رودخانه هااکثراً پائین تر ازاراضی کشاورزی مجاورخ.د می باشد.
۲- رودخانه ها غیرقابل قایقرانی هستند.
۳- حجم آبها براثربارندگی وذوب زیادمی شود.
۴- درتابستان آب رودخانه هاخیلی کم شده وحتی بعضی ازانهاخشک می شوند.
۵- سرعت آب رودخانه هابه علت شیب زیاد مسیراست.
۶- درحال حاضربدون اینکه بتوان درشهرستان بتوان درشهرستان ازآنهااستفاده کرد،ازشهرستان خارج می شوند.
خاک
خاکهای دشتی آبرفتی
دشت نسبتاً کوچک سروآباد  که مساحت آن زیادنیست به صورت کاسه ای دربین کوه های اطراف قرارگرفته است.دراین شهرستان خاکهای ته نشین مسطح بابافت مختلف بسیار ریزتادرشت به چشم می خورد.این خاکها می توانند ارآب جویهای فراوانی که به هم پیوسته ورودخانه سروآباد  رابوجودمی آوردمشروب گردد. این قسمت چون دارای خاکهای عمیق قابل نفوذسنگ ریزه بوده وشیب آن بسیارناچیزبوده وترکیب خاک آن ارنظرعلمی از ریگوسولهای آهکی میباشد.برای ایجادهرگونه باغ میوه به ویژه درختان ریشه بلندمانند گلابی ،سیب،گردو،خیاروانواع نارون مناسب است.
پوشش گیاهی جنگل
وضعیت جنگل :
جنگل شاهکارخلقت وطبیعت ویکی ازگران بهاترین منابع طبیعی وخدادادی هرکشور است. ازآغازپیدایش بشرتاکنون همواره برای تأمین رفاه آسایش انسان و… جنگل مورد استفاده قرارگرفته است. جنگلهای غرب کردستان ،بعدازجنگل شمال کشور، دردرجه دوم اهمیت قرار دارد . درحال حاضر این جنگلهای دربسیاری از نقاط این شهرستان ( به علت تخریب توسط عوامل گوناگون ) به صورت درختچه های بوته ائی و پراکنده در آمده اند .
علل تخریب جنگل های شهرستان :
الف) تبدیل زمینهای جنگلی به اراضی کشاورزی :
افزایش جمعیت از یک طرف و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و نداشتن آگاهی  به اهمیت جنگل ، با عث شده که درختان جنگلی به اراضی زراعتی تبدیل گردد. باتوجه به اینکه این گونه اراضی عموماً در شیبهای زیاد قراردارند ، شخم بی رویه و غیر اصولی ، باعث فرسایش خاک این زمینها گردیده و از نظر تولید کشاورزی نیز نامناسب و غیر اقتصادی شود .
الف ) استفاده از چوب درختان برای سوخت در روستاهای دوردست .
ب) قطع غیر اصولی سر شاخه ها
نواحی جنگلی شهرستان :
پوشش جنگلی از گردنه دو آب به سمت مغرب افزایش می یابد . زیرا به دلیل رطوبت ابرهای باران زای مدیترانه ، شرایط نسبتاً مساعدی برای ایجاد پوشش جنگلی فراهم کرده است . از طرف دیگر چون جهت حرکت ابرها از مغرب به مشرق است ، دامنه های شهرستان حداکثر استفاده را برده اند.
معروفترین درختان جنگلی شهرستان :
بلوط ، گلابی ، گردو، پسته وحشی (ون) ، بید، زبان گنجشک ( بناوچ ) ، چنار، انار ، سنجد، سماق و …
پوشش گیاهی (مراتع )
مراتع سروآباد  :
الف ) مراتع جنگلی : فقط در فصل بهار مقداری علوفه از انواع گیاهان در آن روئیده ولی درتابستان از بین رفته و و خشک می شوند .
ب) مراتع مرتفع کوهستانی : درفصل بهار ، تابستان و پائیز مقدار فراوانی از علوفه مخصوص این مرتع است . دامداران در فصول مناسب دامهای خود را برای چرا به این مراتع گسیل می دارند و تا سر حد امکان علوفه اضافی را چیده و پس از خشک کردن در انبارها انباشته کرده تا برای دامهای خود استفاده کنند.
اهمیت مراتع در سروآباد  :
قسمت اعظم زیبائی طبیعت را گیاهان ایجاد می کنند . رشته کوههای زاکرس به دلیل بکر بودن . گیاهان و درختچه های زیادی را در دل خود جای داده و این گیاهان با داشتن رنگهای مختلف ، مناظر تحسین انگیز و حالتهای گوناگون دلفریب به وجود آورداند.
مراتع مهم سروآباد  :
به طور کلی مراتع سروآباد  با اینکه تقریباً در تمام طول سال بجز ایام سرد زمستان مورد چرای مداوم دام قرار می گیرد ، خوب باقی مانده است . دو عامل زیر میتواند علت این باقی ماندن مراتع باشد:
۱- بارندگی نسبتاً مناسب .
۲- وجود خاک مرغوب …. زیرا این مراتع ، بخصوص در شهرستان اورامان پوشیده از انواع گیاهان معطر و پروتئین دار از قبیل کما و یونجه وحشی و … است .
مراتع مشهور سروآباد  :
به نه ن ، گاو ، پیرروسه م ، گه ناو، قه لای هه ورامان ، (اورمان ) ، سرکاو، دول، هه وارهبه رزه، (دیوزناو) ، قه لاخانی ، سلوور، دالانی ( درکی ) بوک و مارانی (دگاگا) پشت گا (گواز) ، به له زین ، به فره وار، حه شه بنه، (پایگلان)
محصولات گیاهی شهرستان :
کتیرا ، ون ، جه فت و …
گیاهان داروئی : گاوزبان ، گزنه ، بنفشه ، ختمی ، شاهتره، با بونه و ….
کوههای مهام شهرستان سروآباد  :
۱) کوه بنن – کاو- پیررستم – گناو(اورامان تخت )
۲) کوه مارانی – کوهسالان (دگاگا)
۳- کوه مرگه وار ( بین بیساران ، نیرو گواز )
۴- کوه کره مریم – بله زین (پایگلان )
ولی کره مریم بین گواز – بیساران – پایگلان و تنگیسرمشترک است .
۵- هه واره برزه (دیوزناو )
۶- کوه پلور – میرویس (بیساران )
۷-کوه اصحاب مهدی ( دزلی )
۸- کوه قلاخانی – سلور – دالانی – زروه – کماجار – دره زل – سرگوشناوه – خوره تاوگوره- هه زارانی – کمر سیاو – دره وه زه را- هانه گناوله – تموله – کوه سه قلاوان (درکی )
۹- هانه ورات (هرسین )
۱۰- هانه براهان (آریان)
۱۱- کوه زیارت ( کولیج)
۱۲- ژالانه (نزدیک اورامان تخت )
۱۳– کره میانه ( بین آبادیهای میانه – گوشخانی – نسل – سروآباد – چور – ننه- نگل و برقروه) ارتفای آن ۲۹۰۰متر است .
۱۴- کوه پیازه ( بین ابادیهای بلچه سور – انجمنه – گلیه )
۱۵- کوهستالان ( بین ابادیهای رزاب – دورد- تفلی – بندول – ژیوار – دل – دله مرز – اسپریز و دگاگا قراردارد)
۱۶- کوه ته ته – ( واقع در اورامان تخت ، بین درکی – کمینه – کماله – دزاور – هانه گرمله – ویسیان و رودبر قراردارد)
۱۷- کوه شاهو
ارتفای شاهو در نزدیکی آبادی دیوزناو به ۳ هزار متر می رسد . و بیشترین ارتفاع این کوه ۳۳۹۰متر است .
الف ) تعدادی از کوههای شاهو : … کوه قلاگوره – گاوقران – هوارهجیج – میشیاو – سرکاو – پیر خضر
ب) کوه سرتپه ( وله مرز )
ج) کوه بناجار – کوان برف – سرته لان (دیوزناو )
۱۸-کوه شاه نشین بین آبادیهای بیساران وسه ریز وگواز
ارتقاع آن ۲۳۱۳متر است .
۱۹- کوه لغاوگیر ( بین روستاهای ژان و پایگلان)
۲۰- کوه کالی سر( بین آبادی ماضی بن – بوریدر – سرومال- چشمیدر)
۲۱- کوه وزمانه علیا – مله ورد – دالانی – چشمی – چشمه بی ( در ابادی درکی و دزلی )

گردنه های مهم شهرستان سروآباد  :
تته – ژالانی – نوین – بوریدر- بوک و مارانی – سیس رلا- کره میانه – کل کوه – کوهسالان
هه وارگه های مشهور سروآباد  :
۱-سراج گاه (ناو) ۲- دره ویان (سیلن) ۳- کراویه دل (نوین ) ۴- هزارانی ، گناو(اورامان ) ۵- سلور، قله خانی ، کربناو(درکی ) ۶- مردل( ژیوار) ۷- گردمیان ، وزه ( زوم ) ۸- ژونی ( رودبار ) ۹-هی شور(دل ) ۱۰- دول (دله مرز ) ۱۱- سرکاو (جولانده ) ۱۲- هواره برزه ، ورگیر ( دیوزناو ) ۱۳- بوک ، مارانی ( دگاگا) ۱۴- ههوارگه به تن اورامان ۱۵- دول کماله ۱۶- په زوا ویسیان  ۱۷- پیر رستم و گچانی اورامان  ۱۸- کاو سر پیر  ۱۹- گولی ( کلجی )
چشمه های مشهور سروآباد  :
۱- بل (بین ناو هجیج )
۲- دره ویان ( روستای سلین و کلجی )
۳- وزلی ( اورامان و درکی)
۴- هانه مفرا – هانه جمه ( اروامان)
۵- سلور ( درکی )
۶- دالانی – سردانی ( دزلی )
۷- پلور – وزه – گردمیان ( زوم )
۸- کانی با ( در گواز و یکی از چشمه های شفا شهرستان استان است )
۹- نایشت – ویس کرم – قل وزه ( چشمیدر)
۱۰- هی شور (دل )
۱۲- که لی مل ( دگاگا)
۱۳- دوپلوره (ژان )
۱۴- گول بن ، میران( گوشخانی )
۱۵- یامران ( نسل)
۱۶- کانی حمه جان ( ترخان آباد )
۱۷- دلیر و سردره ( سروآباد )
۱۸- آوه تال (بندول )
۱۹- خویسله ( دورود)
۲۰- هانه ی لار ( کوسالان ژیوار )
دین :
مردم شهرستان سروآباد  مسلمان و پیرو مذهب تسنن و شافعی مذهب هستند.
زبان :
زبان کردی و شامل دو گویش سوران و گوران ( اورامی ) می باشند.
روستاهای محور اورامان ، بیساران و اکثر روستاهای محور پایگلان و قستمی از دهستانهای رزاب و کوهسالان با لهجه اورامی تکلم می کنند. ومابقی به لهجه سورانی .

لباس
پوشش مردان :مردها یک نیم تنه که به لهجه محلی کوا نامیده می شود و شلوار گشادی به نام پانتول و پارچه ائی تقریباً  به طول سه متر که روی لباس درناحیه کمر بسته می شود و آن را شال یا پشتوین می نامند، می پوشند.
اغلب مردها سربندی به سر دارند که به رشتی معروف است . گاهی مردهای شهرستان اورامانات روپوشی به اسم فرنجی می پوشند.
پوشش زنان :زنان هم پیراهن بلندی می پوشنذ که تا روی پنجه پا را می پوشاند . و روی آن یک نیم تنه ائی به اسم سوخمه و گاهی بالای سوخمه لباسی به نام سلته می پوشند.
مراسم :
اعیاد و مراسم مذهبی و ملی و محلی ،
دراین شهرستان  با توجه به ویژگیهای فرهنگی خاص خود ، مردم مراسم و اعیاد خود را با شکوه برگزار می کنند . از جمله اعیاد این شهرستان ، عید قربان ، رمضان ، مولودی پیامبر (ص) ، شب معراج ، شب برات ، و جشن نوروز می باشد .
اماکن مقدس :
پیرشالیار ، حاج شیخ اسماعیل ژنین ، پیر اسماعیل اسپریز ، بابا شیخ بیساران ، اصحاب عبدالله رزاب ، شاه سوارژان ، سید عبدالله بلبر ، پیر اسماعیل و بابا قاسم سلین ، حاج ملاقاسم پایگلان ، پیرمحمد چشمیدر ، پیر یوسف آریان ، پیر حمزه یوژنان ، سید عبدالحکیم  بوریدر ف پیر محمد دگاگا ، پیر رستم سروآباد  ، پیر مصطفی ترخان آباد ، اصحاب مهدی دزلی ، شیان ، هرگه رشه ( گوشخانی ) سرمز ، حاجی بایزید ( نسل ) شیخ رضا هزارخانی –حاجی کاکه شیخ سروآباد
شعرا و علما :
ملاخدر رودبار ، ملامصطفی بیسارانی ، صدی هورامی ، ملاعبدالقادرو احمد جلالی و ملانظیر نظیری و ملا طاهر محمدی در دگاگا ، ملا احمد محمدی ککلیک آباد ، احمد هاشمی و شیخ مولانای نقشبندی دورود ، محمد امین میرزائی کماله ، ملا سعدالدین کانی حین بگ ، ملا عبد الصمد خضری رزاب

جعرافیای اقتصادی سرو آباد
سیمای اقتصاد كشاورزی شهرستان  سروآباد
شهرستان  سروآباد با مساحت تقریبی ۱۰۵۵ كیلومتر مربع در جنوب شهرستان مریوان از استان كردستان و با مختصات جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقی و در ارتفاع ۱۲۷۰ الی ۱۳۴۰ متری از سطح دریا واقع است .
مساحت كل بخش تقریبا ۱۰۵۵۰۰ هكتار شامل :
§ الف ) مراتع و جنگل ها ۷۹۸۰۰ هكتار
§ ب ) ارتفاعات صخره ای و اراضی سنگلاخی ۱۱۵۰۰ هكتار
§ ج) اراضی مزروعی و باغات ۱۴۲۰۰ هكتار به ترتیب :
§ ۱- اراضی زراعی و باغی ۸۳۱۰ هكتار
§ ۲- اراضی آیش سالانه ۵۸۹۰ هكتار
§ با توجه به عوامل و فاكتورهای موثر و پدید اورنده اقلیم به ویژه ارتفاع ، عرض جغرافیایی و توده های هوا و سیستم های هواشناسی شرایط اقلیمی متفاوت و متنوعی به وجود می آید . عامل ارتفاع مهم ترین عامل تعیین كننده اقلیم می باشد كه موجب ریزش های جوی در منطقه اورامان و شاهو شرایط نسبتا مساعدی برای بارندگی های مناسب و ایجاد پوشش جنگلی فراهم آورده است و آن را مستعد كشت دیم نموده است بر اساس نتایج آمار بارندگی های ایستگاه های مجاور منطقه ف میانگین نزولات جوی در حدود ۷۰۰،۶۰۰ میلیمتر برآورد گردیده كه حداكثر تعداد روزهای بارانی غالبا در اسفند ماه و گاهی در فروردین ماه و حداقل وقوع روزهای بارانی در شهریور ماه می باشد .
متوسط سالیانه حرارت و دمای منطقه ۹/۱۳ درجه سانتیگراد بوده كه طی ماه های سال دامنه ان از ۲/۷ درجه سانتیگراد تا ۶/۲۰ درجه سانتیگراد تغییر داشته كه به حداقل ۵/۲۳، درجه سانتی گراد و حداكثر ۵/۴۱ درجه سانتی گراد در فصول مختلف نیز رسیده است . میانگین رطوبت هوای منطقه حدود ۵۶ درصد بوده كه در طول فصول مختلف سال از حداقل ۱۹ درصد تا حداكثر ۷۵ درصد نیز می رسد .
شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه رودخانه های متعددی را به وجود اورده است كه از ویژگی اساسی این آب های سطحی منطقه سیلابی و فصلی بودن آن ها است . بنابرایندر بهار پر آب و خروشان و در تابستان كم آب و گاهی آب سطحی دره ها و آبراهه ها نیز خشك می شوند . از آن جا كه رودخانه ها معمولا از دره های عمیق می گذرد و اراضی مسطح و وسیع به ندرت در جوار رودخانه ها وجود دارد و به سبب اختلاف ارتفاع زیاد اراضی كشاورزی از سطح رودخانه ها نمی توان به نحو مطلوب از آب های سطحی مناسب بیشتری دارد .
رودخانه سیروان با ۲۱ كیلومتر طول در خاك ایران طویل ترین رودخانه كردستان است كه از شعبات و سرشاخه های متعددی تغذیه می شود . مهم ترین آن ها عبارتند از گاران – گلچیدر ، رزاب ، چم گوره ، بیساران ، قشلاق ، زریبار و گاورود ك از بخش سروآباد گذشته و با عبور از مرز شمال غربی شهرستان پاوه از استان كرمانشاه بلا استفاده وارد خاك عراق می شود .

کشاورزی : (باغداری و زراعت )
انواع درخت میوه در شهرستان وجود دارد . اما از نظر اقتصادی اهمیتی نداشته ، و فقط احتیاجات محلی را تامین می کند . باغها به دلیل پرکندگی درختان ، مخلوط بودن انواع درختان میوه و هرس بی موقع و فاصله بسیار درختان ، به صورت جنگلی پیر در آمده اند .
توت فرنگی : توت فرنگی این شهرستان ، بخصوص ژاورود از نظر موغوبیت  ومیران راندمان و سطح زیر کشت ، مقام اول را دارند.
توتون : در تعدادی از روستاهای شهرستان از جمله قلعه جی  ، سروآباد  و دره ناخی ، مقدار زیادی توتون کشت می شود . گندم ، جو ، شبدر و یونجه نیز از مهترین محصولات کشاورزی هستند .
مهمترین جانوران شهرستان :
خرس – خرگوش – گرگ – روباه – خوک- سمورو بزکوهی می باشد.
پرندگان شهرستان :
کبک وعقاب
صنایع دستی منطقه
۱-موج و جانماز :
موج در منازل به عنوان رختخواب پیچ و جانماز جهت ادای فریضه نماز مورد استفاده قرار می گیرند . بافتن آنها اغلب در اوامان ، دزلی و کماله معمول است .
۲- شالبافی : اورامان و کماله
۳- جاجیم بافی
۴- قالی بافی – سبد – کلاش – چاقو و..
وضع معیشتی مردم سروآباد
غذا :
غذا اصلی ، نان و لبنیات است . از گوشت بیشتر برای تهیه نوعی ابگوشت استفاده می شود . به آن سیب زمینی ، پیاز ، نخود ، لپه و لویبااضافه می کنند ، در حالیکه مصرف فلفل و زرد چوبه ( ادویه ) بیش از حد معمول است .
میزان آب ، بدون در نظر گرفتن مقدار گوشت ، متناسب با افراد خانواده است .
در جشنهای ملی ، هر خانواد متناسب با وضع در آمد خود ، یا اقدام به ذبح دام کرده و یا از اشخاص دیگر گوشت خریداری و بیشتر همراه برنج مصرف می شود . یکی دیگر از غذاهای رایج شهرستان  آش دوغ است که با گندم و سبز یجات خشک شده استفاده می نمایند.
بنابراین این نوع غذای اصلی بسته به فصول مخلتف تغییر می کند .
مصرف چای فوق العاده زیاد است . هر روز سه وعده و هروعده چند چای مینوشند .
برای میهمان از بهترین غذا استفاده می شود . با توجه به وضعیت مهمان نوازی در سراسر شهرستان ، هر خانواده بدون توجه به امکانات مالی برای تهیه غذانهایت سعی و کوشش خود را به عمل می آورد .
زن روستائی :
زن در روستاهای شهرستان دارای جایگاه مخصوص است ، زیرا بیشترین بار زندگی بر عهده آنهاست . وظایف زن روستائی عبارتند از :
۱) تربیت فرزندان
۲- پخت و پزنان
۳- آوردن آب از چشمه
۴- تهیه غذا جهت فرزندان و همسر و تمزکردن منزل
۵- دوشیدن شیر از دام
۶-  تبدیل شیر به فراورده های دامی از قبیل کره ، ماست، پنیر و …
۷- جمع آوری چوب از اطراف روستا و حمل به منزل
۸- حمل فضولات دامهای به خارج از منزل
۹- ریسیدن پشم با دوک و تهیه جوراب و …
۱۰- جمع آوری گیاهان در فصل بهار به منظور مصرف و گاهی فروش در بازار
۱۱- کمک به همسردر انجام بعضی از کارهای کشاورزی از جمله چیدن توت فرنگی ، نشا توتون ، وجین کردن و ..
این زن درنهایت سادگی زندگی می کند . مادری دلسوز و به شوهر و فادار و به اعتقادات مذهبی پایبند است . در اقتصاد خانواده نقش بسیارارزنده ائی دارد و وجودش برای خانواده برکت و ارمغان می اورد .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تعداد قابل توجهی از زنان شهرستان با ادامه تحصیلی رو آوردن ودر کارهای فرهنگی و اجتماعی نقش فعالتری داشته اند . همچنین در کارهای اداری واز جمله به عنوان معلم به مردم خدمت می نمایند.
مردروستائی :
وجود مردروستایی در خانه با عث آرامش خانواده است . مرد روستائی دارای فعالیتهای متعددی است . فعالیت در زمینه کاشت ، داشت و برداشت محصولات زارعی ۰ دادن علوفه به دامها – فعالیت در زمینه باغداری ( صیفی کاری و سبزی کاری ) – ایجاد خانه مسکونی – تهیه وسائل منزل – شرکت در مراسم ها – فروش محصولات و …
تعدادقابل توجهی از مردان این شهرستان نیز در کارهای اداری و خدماتی و فرهنگی مشغول انجام وظیفه می باشند.
وضعیت اشتغال مردم سروآباد
شغل اصلی ساکنین شهرستان کشاورزی ، باغداری ، دامداری ، و صنایع دستی است . اقشار حقوق بگیر بیشتر در شهر سروآباد  سکونت دارند .
بعضی ازمردان روستاهای مرزی نیز به داد و ستد اشتغال دارند و به عنوان پیله ور در امر واردات و صادر کردن کالا مشغول می باشند . تعدادی از مردم نیز برای کسب درآمد به صورت کارگریا استاد کار به شهر های برزگ از جمله تهران و اهواز عزیمت می کنند .

کشت غالب شهرستان در دهستانهای رزاب و کوهسالان ؛گندم ، جوو شبدر می باشد . در محور اورامان ، بیشتر دامداری ، و باغداری است .در دهستان پایگلان محصول عهده کشاورزان توت فرنگی است. در دهستان ژریژه ، بیشتر کشت گندم و باغ انگور مورد توجه است . شهرستان سروآباد  از نظر تولید انگور وگردو و توت فرنگی در استان حائز اهمیت است .

Loading...
Loading...