خانه / سند توسعه شهرستانهای مریوان و سروآباد

سند توسعه شهرستانهای مریوان و سروآباد

سند توسعه شهرستانهای مریوان و سروآباد

 

 

 شهرستان های مریوان و سروآباد دو دسته گلِ سر سبد کردستان با وجود نعمتهای خدا دادی از جمله؛ وفور آب و جنگلها و مراتع غنی، آب و هوای مناسب برای کشاورزی، باغداری و دامپروری، ذخایر غنی و متنوع معدنی و همچنین دارا بودن مرز طولانی  با کردستان عراق جهت داد و ستد کالا و شرایط مناسب برای ایجاد منطقه آزاد، وجود جاذبه های گردشگریِ طبیعی، فرهنگی، تاریخی و صنایع دستی، وجود ظرفیتهای فرهنگی_ اجتماعی وقشر وسیعی از متخصصان و جوانان فرهیخته و تحصیلکرده از قابلیت مناسبی برخوردار است که با پیگری، مشارکت مردم منطقه و مدیریت توسعه نگر و دلسوز ره بسوی توسعه پایدار بگشاید.

اما متأسفانه با وجود این قابلیتها و استعدادها هنوز آب سدها و رودخانه ها نتوانسته اند زمینها و باغهای تشنه را سیراب کنند، کشاورزی ما نیمه مکانیزه و کم بهره که آنهم به علت نبودن نظام خرید تضمینی بهره ی آن را دلالان میبرند. بیکاری همچنان عامل دل کندنِ جوانان از خانه و کاشانه و روی آوردنشان به شغلهای کاذب است. شبکه ی آب شرب  و فاضلاب در شهر و روستا نامناسب و ناجامع می باشد. نه تنها با ناوگان هوایی و ارتباطات ریلی بیگانه ایم بلکه جاده ها قتلگاه هستند و روستاهایمان در قفس. منطقه از سرمایه گذاریهای کلان دولتی و خصوصی بی بهره مانده اند، صنایع دستی ما به دلیل ناشناخته ماندن مهجور و نتوانسته رونق شایسته ی خود را بیابد. محیط زیست فراموش شده، ذهن زریبار دارد یواش یواش از خاطرات ذلالی و ماهی تهی میشود و جنگلها طعمه ی خشم آتشند. شهرها مخصوصاً شهر مریوان بدون برنامه ریزی و اصول شهر سازی در حال رشد است. رشدی که به رشد آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها و …می انجامد. شهری که از کمبود تأسیسات و امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، درمانی و آموزشی رنج میبرد در نهایت شاخصه های شهرنشینی و شهروندی و توسعه را با بحرانها و آسیبها ی حاصله همراه خود دفن می کند آری اگر نیندیشیم و دست روی دست بگذاریم استعداد فرزندانمان بر باد، شهر پرتنش و زشت،  خانواده هایمان ناشاد و آیند ه امان نامعلوم خواهد بود. با درک این واقعیتها و چشم امید به آینده ای شایسته بنده را واداشت که با قدم نهادن در عرصه ی خطیر و پر مسئولیت نمایندگی مردم، نامزد انتخابات نمایندگی مردم شریف شهرستانهای مریوان و سروآباد شوم. به این امید و اطمینان که با همکاری و همفکری شایستگان و مشارکت عمومی مردم دلسوز و تدبیر اندیشی، ورق آینده را به روی درخشنانش میتوان برگرداند.

بدین جهت بنده با مطالعه و شناخت مشکلات و کم و کاستیها و همچنین استعداد و قابلیتهای موجود، طرح اولیه ی سند توسعه ی شهرستانهای مریوان و سروآباد را با اذعان بر ناکاملیِ طرح و نیاز به کارهای کارشناسانه تر تنظیم  و تدوین نموده ام به این امید که در صورت اعتماد مردم شریف و فهیم آنرا راهنمای تلاش و پیگیرهایم قرار داده و بتوانم سعی در توسعه منطقه و بالاتر از آن سهمی در توسعه ی انسانی این دو شهرستان داشته باشم.

   

اختیارات و صلاحیت مجلس دراصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به شرح زیر تعیین گردیده است :

الف) وضع قوانین

ب) شرح وتفسیر قوانین عادی کشور

ج) طرح لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران

د) تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور

ه) تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی

و) گرفتن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت

ز) رأی اعتماد به دولت

ح) سؤال از رئیس جمهور و یا هر یک از وزرا و همچنین استیضاح هیأت وزیران یا هر یک از وزیران

ط) رأی به کفایت یا عدم کفایت رئیس قوه مجریه

ی) رسیدگی به شکایات از طرزکارمجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه 

سرمایه های موجود در هر جامعه
سرمایه های موجود در هر جامعه

 

به طور کلی سه تفسیر متفاوت از توسعه را می توان تمیز داد

۱- تفسیر اقتصادی از توسعه را از منظر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد و شاخص هایش بهره وری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، میزان سرمایه گذاری، ساختار اقتصاد ملی و نیز حجم تجارت خصوصاً تجارت خارجی است.

۲) تفسیر اقتصاد سیاسی از توسعه که بر شاخص ها و معیارهای رفاه از قبیل فقر، توزیع درآمد، نوع تغذیه، مرگ و میر نوزادان، زندگی بهتر، سواد، اشتغال، مسکن، آب آشامیدنی، مصرف انرژی و غیره تاکید می گذارد.

۳) تفسیر جامعه شناختی که ضمن پذیرش دو تفسیر دیگر بر توانمندسازی، مشارکت سرمایه اجتماعی تاکید می گذارد که معرفه های توسعه انسانی اند که مفهومی است که محبوب الحق در سال ۱۹۹۰ پیشنهاد کرده است. در چارچوب همین تفسیر است که آمار تیاسن نوبلیست اقتصاد (۱۹۹۸) در کتاب توسعه بمثابه آزادی (۱۹۹۹) توسعه را فقط به شرط وجود آزادی قابل تحقق می داند.

فرایند توسعه معمولاً در سه سطح مورد توجه قرار می گیرد:

۱) در سطح خرد که سطح فردی و گروه های کوچک است عواملی همچون زمینه های روانی و امتیازهای فردی و متغیرهایی چون وجود روشنفکران، ا نسان های متجدد و مروجان و تجار و انسان های حاشیه ای و جوانان و کارآفرینان به مثابه شاخص های توسعه مورد توجه قرار می گیرند.

۲) در سطح میانی عواملی نظیر وجود مدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، سازمان های تولیدی، سازمان های بورکراتیک و انجمن های دموکراتیک شاخص های توسعه شناخته می شوند.

۳) و بالاخره در سطح کلان ارتباطات گسترش یافته، نظام آموزشی، نظام بورکراسی، ارتش، شهر نشینی، دموکراسی، صنعت و تجارت خارجی شاخص های توسعه شمرده می شوند.

همچنین، در وجه عملیاتی، برای توسعه چهار حوزه عمل اصلی که منطبق بر خرده نظام های چهارگانه نظام اجتماعی اند می توان تعریف کرد:

۱) توسعه اقتصادی: که بیش تر به خرده نظام اقتصادی توجه دارد.

۲) توسعه سیاسی: فرایندی است که در آن زمینه های لازم برای نهادسازی دموکراسی و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی و محقق شدن مشارکت سیاسی واقعی فراهم می شود.

۳) توسعه فرهنگی: عبارت است از انباشت عناصر فرهنگی در یک جامعه معین به نحوی که بر اثر آن کنترل موثر ترس بر محیط های طبیعی و اجتماعی اعمال شود. این اصطلاح را نخستین بار یونسکو بکار برد و برای ترویج آن دهه ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ را دهه توسعه فرهنگی نامید. برطبق تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرایندی از تحقق ارزش های فرهنگی است که با جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هماهنگ شده باشد.

توسعه فرهنگی دو بعد ایستا و پویا دارد: در بعد ایستا توسعه فرهنگی معطوف به توزیع عادلانه امکانات و فرصت های فرهنگی برای همه شهروندان است و در بعد پویا توسعه فرهنگی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگی به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و به سخن دیگر همرنگ ساختن فرهنگ با نیازهای زمانه است.

۴) توسعه اجتماعی: در معنای عام به کلیه جنبه هایی از توسعه اطلاق می شود که صرفاً اقتصادی یا سیاسی نباشند. در معنای خاص تر توسعه اجتماعی در برگیرنده فرایند انباشت (یعنی پیشرفت و اصلاح) در این حوزه هاست: بهداشت، امنیت، آموزش و پرورش، اشتغال، درآمد، مسکن، بازنشستگی، اوقات فراغت و نیز کیفیت زندگی.

توسعه انساني

شاخص توسعه انساني در سال ١٩٩٠ به عنوان مقياس جديدي از توسعه و انداز ­ه گيري آن جوامع در نظر گرفته شد. اين شاخص مبتني بر اين ايده اساسي است که لازمه دستيابي به زندگي بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيتهاي انساني است. شاخص توسعه انساني درصدد اندازه گيري متوسط دستيابي يک کشور در سه بعد توسعه انساني است. اين ابعاد عبارت است: زندگي طولاني توأم با سلامتي، دانش، استاندارد زندگي. زندگي طولاني توأم با سلامتي با معيار اميد به زندگي در بد و تولد، دانش به وسيله ترکيبي از ميزان سواد بزرگسالان و نسبت ثبت نام خالص ترکيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي و استاندارد زندگي به وسيله سرانه و يا درآمد اندازه گيري مي شود.

 

امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان معتقدند انسان محور توسعه است و توسعه انسانی نقش مرکزی را در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عهده دارد.

توسعه انسانی، ایجاد محیطی است که مردم را قادر سازد استعدادهای خود را به صورت کامل بارور کنند

شاخص توسعه انسانی دارای سه مولفه اصلی است: بهداشت و سلامت، آموزش و استاندارد زندگی

شاخص هایی برای توسعه انسانی قابل تعریف هستند و رتبه ها بر اساس این داده ها تنظیم می شوند

شاخص فقر درآمدی و انسانی؛ روندهای جمعیتی؛ تعهد به سلامت ؛آب و فاضلاب و وضعیت تغذیه؛ نابرابری در سلامت کودکان؛ بحران‌ها و مخاطرات مربوط به سلامت؛ حداقل حیات؛ تعهد به آموزش ؛ مخارج عمومی؛ سواد و ثبت نام در مدارس؛ پخش و تولید تکنولوژی؛ کارایی اقتصادی؛ نابرابری در درآمد و مخارج؛ ساختار مبادلات بین‌المللی؛‌ جریان کمک‌های بین‌المللی؛ انرژی و محیط زیست؛ انتشار دی‌ اکسید کربن؛‌ وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی در مورد محیط زیست؛ مهاجرت؛‌ جرم و جنایت و نظام قضایی؛ نابرابری‌های جنسیتی در آموزش؛‌ نابرابری جنسیتی در فعالیت‌های اقتصادی؛ جنسیت، کار و تخصیص زمانی؛ مشارکت سیاسی زنان؛ وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر؛‌ وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق کارگران

اقتصاد و اشتغال:

۱-گسترش و توسعه مرز رسمی باشماق و افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

۲-تلاش در جهت بومی نمودن کارمندان و کارکنان ادارات از جمله پرسنل گمرک و……..

۳-تلاش مبرم در راستای تصویب منطقه تجاری و صنعتی آزاد مریوان

۴-حمایت همه جانبه از افراد کارآفرین و طرح های خود اشتغالی

۵-دعوت و حمایت از شرکت ها ، نهاد ها و مؤسسات جهت سرمایه گذاری 

۶-کاهش نرخ بیکاری جوانان از راه بهبود فضای کسب وکار وساماندهی عادلانه فرصتهای شغلی و استخدام

۷-توسعه و گسترش بازارچه های مرزی شهرستان مریوان و سروآباد و افزایش اقلام وارداتی

۸– تلاش براي ارائه برنامه هايي كه بتواند تورم و گراني را مهار و مشكلات اشتغال ، مسكن و ازدواج جوانان را تسهیل نمايد

۹– ارتقاء سطح زندگي و معيشت اقشار کم درآمد جامعه با رويكرد هدفمندسازي پرداخت يارانه ها همراه با توزيع عادلانه ثروت عمومي كشور

۱۰- ايجاد بستر و زمينه ی مناسب براي جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي به منظو ر ايجاد كار و اشتغال وبكارگيري نيروهاي جوان در اين زمينه

۱۱-تأكيد بر اصلاح مقررات استخدامي و حذف قوانين ، مقررات ناكارآمد و تضييع كننده حقوق شاغلين (كارگران و كارمندان)

۱۲-تلاش در جهت پوشش بیمه های اجتماعی کارگران،بازاریان ، پیشه وران .کشاورزان و روستاییان و افزایش ایمنی کار

۱۳-اقدام در راستای حل مشکلات بیمه شاغلین پاره وقت و شرکتی (اساتید مدعو دانشگاه هاو سایر ادارات)

۱۴-مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری

 

 کشاورزی ، دامپروری ، شیلات و زنبورداری:

 ۱-تلاش در جهت مکانیزه نمودن صنعت کشاورزی و توسعه باغات 

۲-آبی کردن زمینهای دیم از طریق انتقال آب سدها و رودخانه ها

۳-تلاش براي توسعه بيمه محصولات كشاورزي

۴-تلاش براي توسعه بهره مندي كشاورزان ، دامداران و باغداران براي استفاده از تسهيلات بانكي بدون بهره ، تأمين و در اختيار گذاشتن نهاده هاي كشاورزي ( كود و سموم مورد نياز) به ميزان كافي

۵-تغییر الگوی کشت محصول در جهت افزایش درآمد و بهروری با توجه به آب و هوای مناسب مثلأ با کشت توت فرنگی ، سیر،.زعفران و…)

۶-تلاش در جهت افزایش فعالیتهای ترویجی و آموزشی در بخشهای کشاورزی  دامداری شیلات و زنبورداری

۷-توسعه دامپروری صنعتی وافزایش و تنوع گونه های دام،و بهبود دامداریهای سنتی

۸-حمایت از سرمایه گذاران در جهت احداث واحدهای پرورش گاومیش با توجه به وجود اکولوژی زریبار در حاشیه زریبار

۹-  توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی با توجه به وجود گونه های فراوان و مفید در منطقه 

۱۰-توسعه صنعت زنبورداری با توجه به استعداد ها و پتانسیلهای موجود و تبدیل نمودن مریوان و سروآباد به قطب زنبورداری

۱۱-تلاش جهت بهره گیری از ظرفیتهای آبزی پروری از جمله؛الف :تبدیل استخرهای کشاورزی به واحدهای پرورش ماهی ب:پرورش  ماهی در قفس در سطح زریبار و سدها ج:پرورش ماهی در حاشیه رودخانه های دایمی ،چشمه ها و جلو سدها د:پرورش ماهیهای زینتی،زآلو و …

 

 گردشگری وصنایع دستی:

 

۱ توسعه و ساماندهی  صنعت گردشگری مناطق شهری و روستایی حوزه انتخابیه

۲ تلاش در جهت ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی هنرمندان بومی وعرضه این آثار جهت جذب توریسم

۳ برنامه ریزی جهت ثبت جهانی منظرگاهای فرهنگی باستانی شهری روستای مانند دزلی تا روستای هه جیج وقلعه مریوان ،میراجی، غارکونه شه م شه م

۴ رونق بخشیدن به صنایع دستی منطقه از طریق ایجاد نمایشگاه دائمی وبازاریابی آن در سطح کشور وبازارهای بین المللی

۵ ایجاد تعاونیهای صنایع دستی

۶ توسعه زیر بناها تاسیسات و امکانات گردشگری و سیاحتی و ایجاد قطب های گردشگری با توجه به وجود جاذبه های طبیعی .زیارتی و……….

 

 صنعت و معدن و بازرگانی :

 ۱-تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری دولت  در صنایع مادر و واسطه ای

۲-تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و اقدامات حمایتی و تشویقی

۳-توسعه و گسترش فعالیتهای اکتشافی و استخراجی معادن و فرآوری مواد خام

۴-تشویق و جذب سرمایه گذاری در جهت احداث واحدهای صنعتی تبدیلی، کشاورزی و باغات

۵-تشویق و جذب سرمایه گذاری در جهت احداث واحدهای تولیدی کوچک و مکمل و زودبازده

 

 فرهنگی. اجتماعی وتشکل های مردمیNGO) ):

 

۱ حمایت از هنرمندان و پیگیری مشکلات معیشتی و بیمه آنان

۲- برگزاری جشنواره های  هنری از جمله:جشنواره .نقاشی.فیلم.صنایع دستی و…

۳- تأكيد و تلاش در راستاي برقراري نظم وانضباط اداري و ارزيابي از عملكرد دستگاههاي اجرايي با نگاه تخصصی و کارشناسانه و بهبود روند اداری در ادارات

۴-حمایت از انجمنها و(NGO )های ادبی.فرهنگی و هنری و زیست محیطی.خیریه و………… 

۵- تلاش در جهت رشد فرهنگ شهروندی و حفاظت از محیط زیست از طریق احداث کتابخانه در محلات شهری و روستا ها و برگزاری  کلاسهای آموزشی

۶- حمایت از افراد و خانوادهای آسیب پذیر و نیازمند

۷- تشویق مشارکتهای مردمی در قالب حمایت بیشتر از ارگانهاو انجمن های فعال در زمینه پیش گیری از آسیب اجتماعی از جمله:خشونت های خانوادگی واجتماعی مانند اعتیاد و طلاق با رویکرد روان شناختی و اجتماعی

 

 حمل ونقل وارتباطات:

۱ طرح واجرای ساختمان پایانه مسافربری در مریوان وسروآباد

۲- بهسازی، نظارت وپیگیری پروژه جاده اصلی مریوان به سنندج. کامیاران.سقز.پاوه

۳ برنامه ریزی درجهت احداث فرودگاه شهرمریوان با توجه به ظرفیتهای مرزی و گردشگری  مریوان

۴ احداث تونل اورامان از درکی به کماله جهت تسهیل تردد

۵-بهبود شبکه تلفن همراه در تمام نقاط شهرستان مریوان و سروآباد

۶-توسعه شبکه تلفن ثابت و خدمات اینترنتی در سطح شهر و روستا

۷-توسعه امکانات مخابراتی و پستی روستاها با تاسیس دفاتر خدماتی و بهرمندی از خدمات اینترنتی

  

بهداشت ودرمان:

 ۱ برنامه ریزی در راستای احداث کلینیک فوق تخصصی در شهرستان مریوان

۲ ایجاد مراکزشبانه روزی بیماران روانی و ذهنی در شهرستان مریوان و سروآباد و حمایت از مراکز موجود

۳ تلاش در راستای احداث بیمارستان تامین اجتماعی در شهرستان مریوان و سروآباد

۴ احداث پایگاه اورژانس هوایی جهت حمل بیماران ومصدومان به مراکز درمانی استانی وکشوری

۵ توسعه  و تجهیز بیمارستان های سروآباد ومریوان

۶ برنامه ریزی جهت احداث  و تجهیز درمانگاه شبانه روزی درمراکز بخشهای هردو شهرستان مریوان و سروآباد

۷ برنامه ریزی جهت افزایش سرانه تخت های بیمارستانی شهرستانهای مریوان سروآباد با توجه به میانگین های استانی وکشوری

۸ تلاش براي بستر سازي در خصوص ارتقاء سطح سلامت جامعه از طرق: بهبود خدمات بهداشت عمومي ، توسعه درمان عمومي و تقويت نهادهاي اجتماعي

 

۹-تلاش در جهت هر چه بیشتر و فراگیر شدن خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک و جلوگیری از مرگ مادر و نوزاد

۱۰-حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و مراکز خیریه مرتبط و (NGO) های حوضه سلامت

 

آموزش و پژوهش :

 

۱–تاکید بر اجرای نمودن اصل پانزدهم قانون اساسی (آموزش .و تدریس زبان مادری)

۲- ایجاد رشته زبان و ادبیات کوردی در دانشگاهای پیام نور و آزاد

۳- بازسازی ونوسازی مدارس تخریبی وفرسوده شهری وروستایی و افزایش سرانه فضای آموزشی

۴-  افزایش سرانه آموزشی دانش آموزان با توجه به محرومیت های حوزه انتخابیه

۵ ایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با زمینه های توسعه از هردو شهرستان با توجه به برنامه های آمایش  سرزمین

۶-  بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزش عالی در دانشگاه آزاد مریوان و پیام نور مریوان و سروآباد

۷-  احداث خوابگاهای دانشجویی در هردو شهرستان

۸- تلاش در جهت ایجاد واحد دانشگاه کردستان در مریوان

۹-تاکید و توجه ويژه به حقوق حقه فرهنگيان- بازنشستگان و….

۱۰-حمایت از پژوهشگران برتر و نخبه گان علمی

۱۱-توسعه و تجهیز بیشتر دانشگا ه ها

 

بانوان:

 ۱-  مشارکت دادن بانوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری هر دو شهرستان واستفاده مناسب از توانمندی ها و استعدادهای آنان در حوزه انتخابیه 

۲-حمایت ویژه از مشاغل خانگی بانوان و بیمه زنان خانه دار

۳-حمایت از ورزش بانوان در سطح ورزشهای همگانی و قهرمانی

۴-فرهنگ سازی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان 

۵-توانمند سازی زنان و دختران با ایجاد و احداث مراکز توانمندسازی در تمام محلات و روستاها

۶-گسترش و توسعه آموزش فنی و حرفه ای بانوان در جهت اشتغال خانگی زنان خانه دار

 

ورزش وجوانان :

 ۱ افزایش سرانه فضای ورزشی در حوزه انتخابیه

۲- حمایت از تیمهای ورزشی ،ورزشکاران وقهرمانان جوان و پیشکسوتان

۳- اهتمام ویژه به ورزش بانوان وتأمین زیرساختهای لازم

۴-افزایش سهم نیروهای تحصیل کرده وجوان شهرستانهای مریوان وسروآباد در پستهای مدیران کل استان کردستان

۵- برگزاری مسابقات و همایشهای ورزشی با توجه به ظرفیت های شهرستانهای مریوان و سروآباد

۶-برگزاری جشنواره های ورزشی بازیهای بومی محلی ومعرفی شهرستانهای مریوان وسرواباد در کشور با توجه به پتانسیل های موجود

۷- تشکیل تیم های مشاوره ای و مشورتی و استفاده از توانمندیهای نخبگان جوانان فرهنگیان و پیشکسوتان در کمیسون های مختلف در مراکز تصمیم گیری

  ۸-احداث سالن سرپوشیده ورزشی مخصوص معلولین و جانبازان

۹-گسترش ورزشهای همگانی و افزایش امکانات ورزشی در تمام محله ها

۱۰-اهتمام به شناسایی،  استعداد یابی وحمایت از افراد توانمند در زمینه های ورزشی ، نخبه های تحصیلی فنی و هنری

۱۱-پیشگیری علمی فرهنگی و جهت مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله،اعتیاد، ایدز و هپاتیت

۱۲-حمایت و تشویق قهرمانان و تیم های با استعداد ورزشی از طریق جذب مالیات و اسپانسر های بخش خصوصی

۱۳-ساماندهی سیستم شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی و نخبه های علمی و هنری و فنی

 

عمرانی:

 ۱-برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی جهت برون رفت شهر سروآباد از محدودیت ها و بن بست های موجود

 ۲-توجه ویژه به توسعه خدمات رفاهی  و تأسیسات زیر بنایی به محلات حاشیه نشین شهری

۳-تلاش جهت احداث شعبه ها بانکی در شهرهای کوچک و روستاهای پر جمعیت

۴- تلاش براي جذب اعتبارات ملي و استاني هر چه بيشتر براي رونق امور عمراني

۵- افزایش سرانه ی فضای سبز

۶-تسریع در روند اجرای پروژهای دردست اقدام و نیمه تمام

۷-پیگیری پروژه کمربندی ترانزیتی محور جدید سنندج مریوان از عصرآباد

زیست محیطی:

 ۱ اجرای طرح جامع ساماندهی دریاچه زریوار ومدیریت یکپارچه آن

۲ استفاده و بهره گیری از قابلیتهای دریاچه زریوار با حفظ شرایط زیست محیطی آن

۳ ساماندهی صنوف آلاینده در مریوان

۴ پاکسازی مناطق آلوده به مین

۵ لایه روبی وساماندهی دریاچه  زریبارورود خانه کلین کبود

۶ طراحی وآماده سازی تأسیسات فاضلاب رود خانه شهر کانی دینار

۷ تکمیل پروژه انتقال فاضلاب روستاهای حاشیه دریاچه زریوار

۸ برنامه ریزی جهت تهیه یک فروند هلی کوپتر اطفاء حریق جهت خاموش نمودن جنگل ها ومراتع

  

توسعه روستایی:

۱-پیگیری مسایل و مشکلات روستاهای تخلیه شده نوار مرزی

۲-  احداث  شبکه آب شرب و دفع بهداشتی  فاضلاب روستاها

۳-تسریع و فراگیر نمودن طرح هادی روستاها

۴-گازرسانی به روستاهای فاقد گاز

۵-تلاش در جهت بهسازی و آسفالت جادهای روستایی

۶-ارتقا و توسعه امکانات رفاهی (جاده،خانه بهداشت،مدرسه،گاز) جهت پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهر

 

علوم دینی و آیینی:

 ۱-اتمام و توسعه دانشگاه علوم دینی خواهران و برادران و حمایت از حجره های علوم دینی

۲-پیگیری انتقال پیکر مطهر حضرت شیخ عثمان نقشبندی به سروآباد

۳-فراهم نمودن بستر ادامه تحصیل روحانیون معزز

۴-بازسازی و مرمت زیارتگاها و اماکن متبرکه و تکایا

۵-پیگیری سربازی روحانیون وطلاب

۶- تجهیز کتابخانه حجره های دینی و تهیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از جمله:کامپیوتر، پروژکشن ،چاپگرو اینترنت

۷-بهبود وضعیت معیشت  روحانیون معزز

Loading...
Loading...