خانه / تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری

شهرستان مریوان  تا قبل از سال ۱۳۳۷ تحت عنوان “بخشداری مریوان” از بخشهای تابعه شهرستان سنندج بود. در آن زمان، كلاترزان، سروآباد و سرشیو جزو حوزه‌ی مریوان محسوب می‌شد. با انتزاع كلاترزان و سروآباد، هم‌اكنون شهرستان مریوان دارای سه بخش مركزی، سرشیو و خاومیرآباد است.

بخش‌ مركزی شهرستان به مركزیت شهر مریوان دارای ۳ دهستان و ۶۱ روستای دارای سكنه می‌باشد. دهستانهای این بخش عبارتند از دهستان سركل به مركزیت شهر كانی‌دینار، دهستان كوماسی به مركزیت روستای پیرخضران و دهستان زریبار به مركزیت روستای نی.

مساحت این بخش حدود ۷۵۳٫۱ کیلومترمربع و جمعیت آن بدون احتساب شهر کانی دینار تقریبا” ۲۶۵۰۰ نفر می باشد.

بخش سرشیو به مركزیت شهر چناره دارای ۲ دهستان به اسامی سرشیو به مركزیت شهر چناره و دهستان گلچیدر به مركزیت روستای جانوره و تعداد ۴۸ روستای دارای سكنه است.مساحت این بخش حدود ۱۱۶۷٫۴ کیلومترمربع و جمعیت آن تقریبا” ۹۰۰۰ نفر می باشد.

بخش خاومیرآباد به مركزیت شهر برده‌رشه دارای یك دهستان به اسم خاوومیرآباد به مركزیت شهر برده‌رشه و تعداد ۳۲ روستای دارای سكنه می‌باشد. مساحت این بخش حدود ۳۳۸ کیلومترمربع و جمعیت آن تقریبا” ۱۲۰۰۰ نفر می باشد.

Loading...
Loading...